Jump to the main content block

Site Map

1 . About
      1-1 . Introduction
      1-2 . Location
      1-3 . Educational Goals
2 . Faculty
      2-1 . Chair
      2-2 . Faculty
            2-2-1 . Ya-Hui Chang
            2-2-2 . Shyh-Kuang Ueng
            2-2-3 . Mong-Shu Lee
            2-2-4 . Pei-Yih Ting
            2-2-5 . Shyi-Chyi Cheng
            2-2-6 . Chih-Min Chao
            2-2-7 . Shang-Pin Ma
            2-2-8 . Kuan Y. Chang
            2-2-9 . Han-Yu Lin
            2-2-10 . Chien-Fu Cheng
            2-2-11 . Chin-Chun Chang
            2-2-12 . Yu-Ping Hsu
            2-2-13 . Kuo-Hui Tsai
            2-2-14 . Hua-Huai Chern
            2-2-15 . Mao-Hsu Yen
            2-2-16 . Chun-Chao Yeh
            2-2-17 . Ching-Chi Lin
            2-2-18 . Haw-Yun Shin
            2-2-19 . William Hsu
            2-2-20 . Shih-Syun Lin
            2-2-21 . Shih-Yeh Chen
            2-2-22 . Yeong-Chang Maa
            2-2-23 . Chuan-Jie Lin
            2-2-24 . Yee-Jsong Juan
            2-2-25 . Yu-Shiuan Tsai
            2-2-26 . Chih-Yu Lin
            2-2-27 . Tung-Tso Tsai
            2-2-28 . Jim Z.C.Lai
            2-2-29 . FuSen F.Lin
            2-2-30 . Shr-Ying Pan
            2-2-31 . Tun-Wen Pai
            2-2-32 . Yu-Sheng Su
            2-2-33 . Yi-Ping Chen
      2-3 . Staff
3 . Admission
      3-1 . Bachelor
      3-2 . Master
      3-3 . Ph.D
      3-4 . On-the-job Training Program
4 . Course
      4-1 . Degree Requirements
            4-1-1 . Bachelor programs
                  4-1-1-1 . Academic Regulations for Undergraduate Students
            4-1-2 . Master Programs
            4-1-3 . PhD Programs
      4-2 . Curriculum planning
      4-3 . Programs
5 . Scholarship
6 . Research
      6-1 . Research Areas
      6-2 . Labs
      6-3 . Centers
      6-4 . Facilities
      6-5 . Academic Activities
      6-6 . Research Performance
7 . Career&Alumni
      7-1 . Outstanding Alumni
      7-2 . Career Possibilities